Systém ekonomických služieb, spol. s r.o./ SES, s.r.o.

Systém ekonomických služieb, spol. s r.o./ SES, s.r.o.

Turecký dom, Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 31450938

Informácie o kancelárii Systém ekonomických služieb, spol. s r.o./ SES, s.r.o.

SES, spol s r.o. pôsobí na trhu v oblasti spracovania účtovníctva, vedenia ekonomickej agendy a a poradenstva v uvedených odborch už od svojho vzniku v roku 1993. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou odborne vykonanej práce. Kompletné vedenie účtovníctva zabezpečíme podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 

Základné portfólio poskytovaných služieb:

 

VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

* hlavná kniha – zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska

* účtovný denník – chronologický zápis účtovných prípadov

* saldokonto odberateľov a dodávateľov – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach

* DPH – evidencia DPH, daňové priznanie

* ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

* daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

 

VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

* peňažný denník – zápis účtovných prípadov

* pokladničná kniha – zápis príjmov a výdavkov

* kniha záväzkov a pohľadávok – zoznam faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach

* DPH – evidencia, daňové priznanie

* ročná účtovná závierka – zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb

 

MZDY A PERSONALISTIKA

* dohodnutie podkladov pre spracovanie miezd (dochádzka)

* výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, mzdové a evidenčné listy

* spracované výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad

* bankové príkazy na úhradu miezd vrátane zrážok, poisťovniam, daňovému úradu

* potvrdenia o príjme

* prehľady dovoleniek

* podklady pre účtovníctvo

* štatistické výkazy

* ročné zúčtovania dane, ročné zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov

 

AUDÍTORSKÉ SLUŽBY - zabezpečenie auditu prostredníctvom spolupracujúceho licencovaného audítora, člena SKAU

 

EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO

ADMINISTRATÍVNE KANCELÁRSKE SLUŽBY PODĽA DOHODY S KLIENTOM

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Ľuba Gschwengová

mob: 0903 286 197

 

SES, s.r.o vám ponúka: Spoľahlivosť+Efektívnosť+Serióznosť

 

 

Cena za služby Systém ekonomických služieb, spol. s r.o./ SES, s.r.o.

Ceny za uvedené služby budú stanovené dohodou, v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, samozrejme vždy na základe vzájomne výhodnej dohody.

 

 

Kde nás nájdete?